Ochrona danych osobowych

klodka

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, realizując swoje zadania stosuje przepisy ochrony danych osobowych. Chronimy informacje dotyczące osób fizycznych (osób zapraszanych na szkolenia, osób zgłaszających się do projektów, oferentów i wykonawców, kandydatów do pracy, pracowników). Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych

 - jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Bogusław Kawczyński, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Celem zbierania danych jest:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie doskonalenia zawodowego

- Propagowanie czytelnictwa

- Realizacja projektów, poprawa jakości edukacji ogólnej

- Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

- Zawieranie i realizacja umów.

- Realizacja zadań pracodawcy.

4) Podstawą prawną przetwarzania są:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. Kodeks Pracy.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

- Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych.

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym.

- Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

- Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa.

5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP, itp. ).

6) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Każda osoba fizyczna ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.

8) Każda osoba fizyczna ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

9) Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań administratora danych.

11) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

12) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadań administratora danych.

14) Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions