Placówka perfekcyjnie realizuje potrzeby pracowników oświaty wynikające
z zadań szkół i placówek oświatowych

Poprzez własną pracę i doskonalenie pomagamy innym w ich samorealizacji

 


ORGAN PROWADZĄCY

 • Samorząd Województwa Pomorskiego

NADZÓR PEDAGOGICZNY

 • Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

STATUS

 • Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli

obszar działania

 • Obszar działania: województwo pomorskie

GŁÓWNE ZADANIE

 • Głównym zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

ADRESACI NASZYCH DZIAŁAŃ

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • doradcy metodyczni
 • nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych różnych przedmiotów i specjalności
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową

Na życzenie klientów możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby placówek oświatowych. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra.

ORGANIZUJE I PROWADZI

 • kompleksowe wspomaganie szkoły/placówki
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek
 • wojewódzki system informacji pedagogicznej
 • doskonalenie zawodowe i metodyczne nauczycieli i wychowawców
 • doskonalenie kierowniczej kadry oświatowej
 • konsultacje dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego

WSPIERA I UPOWSZECHNIA

 • zmiany edukacyjne
 • programy autorskie
 • dydaktyczne i wychowawcze osiągnięcia nauczycieli i uczniów
 • rozwój organizacyjny szkół i wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

GROMADZI I UPOWSZECHNIA INFORMACJE O EDUKACJI W RAMACH

 • strony internetowej
 • biuletynu "Informator Oświatowy"
 • Fanpaga na FB
 • newsletter (elektroniczne aktualności)
 • biblioteki metodycznej


Statut odn w słupsku  

(tekst ujednolicony w oparciu o Załącznik do Uchwały Nr 547/XXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. i Załącznik do Uchwały Nr 191/XVII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r.) Statut ODN w Słupsku plik pdf


akredytacja

Szanowni Państwo

     Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku - decyzją nr 59/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. - przyznał Akredytację placówce: Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

   Akredytacja jest formalnym potwierdzeniem wysokiej jakości pracy. Dotychczas tylko nieliczne placówki doskonalenia spełniły warunki jej uzyskania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248). Warunki te to m. in.:

1) zapewnienie wykwalifikowanej kadry,

2) opracowywanie i wdrażanie programów doskonalenia nauczycieli oraz dokonywanie ewaluacji,

3) prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnieniowej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych.

   Przyznanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty akredytacji naszemu Ośrodkowi traktujemy jako duże osiągnięcie a zarazem formę uznania dla efektów wieloletniej, bo od 16 lat prowadzonej działalności w zakresie realizowania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Ośrodek, wspierając rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizowanie różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, wzbogaca warsztat pracy pedagoga, a ponadto pobudzając do refleksji pośredniczy w wymianie i upowszechnianiu, także w formie publikacji, doświadczeń, umożliwia też wspólne projektowanie działań oraz uczestnictwo w ich realizacji.

   W uzasadnieniu decyzji nr 59/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. stwierdzono: ?Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku po rozpatrzeniu wniosku (...) oraz załączonej dokumentacji i zapoznaniu się z oceną działalności placówki, przeprowadzoną przez zespół, o którym mowa w § 9 rozporządzenia (...) stwierdził, że placówka Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne ustalone w ustawie o systemie oświaty oraz wyżej wymienionym rozporządzeniu. Zespół akredytacyjny jednogłośnie uznał, że placówka spełnia warunki określone w § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia wymagane do uzyskania akredytacji.

   Decyzja Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz jej uzasadnienie, sprawia wielką satysfakcję nam wszystkim: dyrekcji, konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom administracji i obsługi ODN oraz uczestnikom form doskonalenia i współpracującym z nami wykładowcom ? specjalistom z różnych dziedzin nauki i dydaktyki reprezentującym zarówno uczelnie wyższe jak i różne placówki o światowe w całym kraju

 

a1   

a1t

 

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions