Nabór wniosków w roku 2019 – Rządowy program „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
oraz Dyrektorzy tych szkół z terenu województwa pomorskiego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) ustanowionego uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r., organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się,

2) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej,

3) rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli,

4) wspieranie innowacyjnych metod pracy,

5) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem Rady Ministrów:

 1. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej.
 2. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
 3. Do wkładu własnego zalicza się:
  1) wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
  2) sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
 4. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 000 zł.
 5. W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie, 14 000 zł, wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły wynosi 3 500 zł.
 6. Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego, 3 500 zł, dla szkoły prowadzonej przez organ prowadzący, wynosi 17 500 zł (wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3 500 zł = wartość zadania 17 500 zł).
 7. W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie niższej niż 14 000 zł, wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Termin i miejsce składania wniosków

Etap I

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie w roku 2019
w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Złożona dokumentacja zawiera: oryginał wniosku, opinię rady pedagogicznej.
(jeżeli we wniosku dyrektora pkt 7 zaznaczono  NIE – deklarację dostępu do Internetu)

Etap II

Organ prowadzący, weryfikuje wnioski dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych wnioskach. Nie mogą być zaakceptowane wnioski dyrektorów szkół, które zostały zakwalifikowane do programu w roku 2017 lub 2018 (zostały wymienione w umowie podpisanej przez wojewodę pomorskiego z organem prowadzącym).

Organ prowadzący, występuje do wojewody pomorskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (decyduje data złożenia wniosku w kancelarii kuratorium, nie stempla pocztowego).

Wspomniany wniosek organu prowadzącego należy przesłać pocztą na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
lub złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium z dopiskiem na kopercie:

Wniosek – Rządowy program „Aktywna tablica – edycja 2019” oraz wypełnia obowiązkowo wersję elektroniczną zamieszczoną pod adresem: https://goo.gl/forms/SqQF1AtStT8Syvrm2

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions